حکایت دُم!!

 

«شما محدوده دمتان را مشخص کنید تا مردم بدانند با شما چه کنند» این بخشی از سخنان رئیس جمهور درجمع مردم نطنز است که در واکنش به موج رسانه ای مخالفان کاهش نرخ سود بانکی ایراد گردید. طی چند روز گذشته مخالفان اقدام رئیس جمهور در کاهش نرخ سود بانکی، که عمدتاً منتسب به یک جناح سیاسی خاص بودند، تلاش کردند تا با ارائه تفسیرهای خاص، اذهان عمومی مردم را نسبت به این امر مشوش سازند.

اما پاسخ قاطع رئیس جمهور، جدای از آنکه مانع تشویش اذهان عمومی شد، پاسخی قاطع و بی سابقه به طمع ورزان اقتصادی بود.

رئیس جمهور به صراحت از ابعاد مانع تراشی ها در برابر اوج گرفتن مبارزه با مفاسد اقتصادی سخن گفت و شرح داد که چگونه بیت المال عرصه تاخت و تاز برخی از افراد خاص شده است و همه جا را محدوده «دم» خود می دانند، احمدی نژاد به مثل تاریخی مواجهه مدرس با رضاخان اشاره کرد: «می گویند رضاخان به مدرس پیغام داد؛ سید! پایت را از روی دم ما بردار، مدرس پاسخ داد: «شما محدوده دمت را مشخص کن، چون ما هر جا پا می گذاریم، می بینیم روی دم شماست!!»

حال گویا احمدی نژاد هم هر جا که پای می نهد، دم مار هفت سرفساد را لگدکوب می کند.

/ 0 نظر / 12 بازدید