تفاوت عشق با دوست داشتن.

عشق در لحظه پدید می آید،دوست داشتن در امتداد زمان. و این اساسی ترین تفاوت میان عشق و دوست داشتن است. عشق معیار ها را در هم می ریزد، دوست داشتن بر پایۀ معیار ها بنا می شود. عشق نا خواسته و ناگهان شعله می کِشد دوست داشتن از شناختن و خواستن سرچشمه می گیرد. عشق قانون نمی شناسد؛دوست داشتن اوج اقدام به مجموعه ای از قوانین عاطفی است. عشق چون آتشفشان فوران می کند وچون آبشاری عظیم سرازیر می شود.دوست داشتن چون رودخانه ای است که بر بستری نرم جاری می گردد. عشق ویران کردن خویش است و دوست داشتن ساختنی عظیم. آن دو از پی هم می آیند.عشق انقلاب است و آن یکی اصلاح.این حرکت از خود به خود نیست،از نوعی به نوع دیگر است. وفاصله ایست میان آنها که برای پیمودنش یا باید پر زد یا باید فرو چکید!

/ 0 نظر / 13 بازدید